Ann DE BLOCK, Notaris te Sint-Amands

 

Ann DE BLOCK

Notaris te Sint-Amands

Verschillen tussen feitelijk en wettelijk samenwonen bij de totstandkoming...

Feitelijk samenwonen vraagt totaal geen formaliteiten.
Wettelijk samenwonen vereist de overhandiging van een geschrift aan de ambtenaar van de burgerlijke stand, wat enkel kan voor ongehuwden.

Hulp en bijstand

Ongehuwd samenwonenden zijn niet verplicht elkaar te helpen en elkaar ”het nodige” te verschaffen, tenzij de partners hierover schriftelijke afspraken hebben gemaakt.

Geld en bezit

Wie feitelijk ongehuwd samenwoont, moet het stellen zonder al de bijzondere wetten omtrent het vermogen en de schulden van de samenwoners: er zijn geen specifieke verplichtingen, noch bijzondere rechten, tenzij de samenwoners dat zelf zijn overeengekomen.
Bij wettelijke samenwoning geldt als wettelijke verplichting dat iedere partner bijdraagt in de lasten van de samenwoning naargelang zijn/haar mogelijkheden. De rest (het spaarsaldo) blijft afzonderlijk. In het samenwoningscontract kan men deze lasten omschrijven.

De gezinswoning

Wettelijke samenwoners genieten dezelfde bescherming als gehuwden.
Feitelijke samenwoners genieten geen bescherming.

Huur

De huurovereenkomst van de gezinswoning is alleen door Filip afgesloten.
Woont Filip feitelijk samen met Leen, dan kan zij enkel medehuurder worden als én Filip én de eigenaar dat goed vinden.
Wanneer Filip echter wettelijk met Leen samenwoont, is de instemming van de eigenaar niet vereist. Dan verkrijgt bij overlijden de langstlevende van hen immers automatisch en als enige (d.w.z. met uitsluiting van alle andere erfgenamen) het recht op de huur van de gezinswoning.